Zastrzeżenia i Warunki

Regulamin MovieStarPlanet ApS 

Data wejścia w życie: 20/4/2020

Umowa

Niniejsze Warunki stanowią umowę pomiędzy firmą MSP EMEA ApS, nr rej. 36548061, MovieStarPlanet Group of Games („MovieStarPlanet”) i każdym użytkownikiem produktów MovieStarPlanet („Użytkownik/Użytkownicy”).

 

Pojęcie MovieStarPlanet obejmuje MovieStarPlanet, MovieStarPlanet 2, BlockStarPlanet oraz wszelkie gry lub produkty opracowane przez MovieStarPlanet.

 

Akceptując niniejszy regulamin, Użytkownicy zobowiązują się również przestrzegać wszystkich zasad gier MovieStarPlanet.

MovieStarPlanet w dowolnej chwili może zmienić te postanowienia. Użytkownicy zostaną o tym powiadomieni pocztą elektroniczną.

Akceptując niniejszy regulamin, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zapewnienie dostępu do gier i witryn MovieStarPlanet jest równoznaczne z natychmiastową dostawą. W związku z powyższym w momencie wejścia do gier MovieStarPlanet użytkownik zrzeka się prawa do anulowania.

 

Kto może grać w nasze gry

Gry MovieStarPlanet są przeznaczone głównie dla użytkowników w wieku od 8 do 15 lat.

MovieStarPlanet nie zachęca osób dorosłych (powyżej 18 lat) do korzystania z witryny.

 

Centrum Kontroli Rodzicielskiej

Rodzice/opiekuni prawni, którzy chcą uczestniczyć w życiu online swojego dziecka, mogą się zapisać do naszej darmowej usługi o nazwie Centrum Kontroli Rodzicielskiej zapewniającej im pełną kontrolę nad czynnościami podejmowanymi przez dziecko we wszystkich grach MovieStarPlanet. Usługa ta daje także dostęp do hasła dziecka i funkcji społecznościowych (YouTube, pokoje rozmów, udostępnianie zdjęć).

Gdy dziecko stworzy konto w dowolnej grze MovieStarPlanet i będzie próbowało skorzystać z jakiejkolwiek funkcji społecznościowej, zostanie poproszone o podanie swojego wieku.
Jeśli będzie zbyt młode, by samodzielnie zarządzać swoim kontem, poprosimy je o podanie adresu e-mail rodzica/opiekuna.

 

Prawa autorskie MovieStarPlanet

Wszystkie gry, witryny MovieStarPlanet i inne produkty firmy stanowią własność MovieStarPlanet ApS.

Witryny i gry MovieStarPlanet są przeznaczone wyłącznie do celów rozrywkowych. Oznacza to, że Użytkownicy nie mają prawa do czerpania korzyści finansowych z jakiejkolwiek własności MovieStarPlanet.

 

MovieStarPlanet udziela Użytkownikom osobistych, niewyłącznych, nieprzenoszalnych, ograniczonych praw i licencji.

Uprawniają one Użytkowników do uzyskiwania dostępu do witryn MovieStarPlanet i grania na ich łamach.

Wszelkie prawa do naszych gier oraz ich treści stanowią własność firmy MovieStarPlanet ApS.

Użytkownikom nie wolno korzystać z jakichkolwiek materiałów MovieStarPlanet, takich jak ubrania i przedmioty, logo, ikony, tła, muzyka w tle itp. w celu uzyskania korzyści poza grami i witrynami MovieStarPlanet. 

Oznacza to, że użytkownikom nie wolno kopiować, dystrybuować, sprzedawać, publikować, wysyłać lub w inny sposób ponownie wykorzystywać materiałów MovieStarPlanet w odniesieniu do osób trzecich bez pisemnej zgody MovieStarPlanet.

Użytkownikom nie wolno zmieniać, modyfikować ani zastępować materiałów znalezionych w witrynie, ani w części, ani w całości.

Próba złamania tych zasad lub ich rzeczywiste złamanie będzie stanowić naruszenie regulaminu. MovieStarPlanet ma prawo do blokowania Użytkowników w przypadku złamania zasad oraz do dochodzenia odszkodowania.

Treści i inne materiały wytwarzane przez użytkowników

Akceptując niniejszy regulamin, Użytkownicy udzielają MovieStarPlanet prawa, bez wynagrodzenia, do publikacji treści i/lub materiałów wytwarzanych przez Użytkownika za pośrednictwem dowolnych kanałów wybranych przez MovieStarPlanet.

Oznacza to, że Użytkownicy udzielają MovieStarPlanet prawa do użytkowania, kopiowania, przedstawiania, powielania, wyświetlania, odtwarzania, edytowania, integrowania, udostępniania treści i materiałów utworzonych przez Użytkowników, a także tworzenia dzieł pochodnych na podstawie licencji, zarówno do celów komercyjnych, jak i niekomercyjnych. Dotyczy to również zawartości tworzonej do konkursów MovieStarPlanet.

Zawieszenie i anulowanie członkostwa

MovieStarPlanet zastrzega prawo do zawieszenia, anulowania lub usunięcia członkostw Użytkownika i zamknięcia kont Użytkownika w przypadku, gdy złamie on zasady gier MovieStarPlanet w sposób opisany w zasadach lub jeśli nie zalogowano się na konto przez okres czterech miesięcy.


Zasady gier MovieStarPlanet można znaleźć tutaj

Strony zewnętrzne

MovieStarPlanet może udostępniać łącza do innych witryn lub materiałów w związku z komunikatami dotyczącymi gier.

MovieStarPlanet nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo zewnętrznych witryn lub zasobów oraz nie odpowiada za jakiekolwiek treści, reklamy, produkty lub inne materiały obecne w takich witrynach lub zasobach lub dostępne z ich poziomu oraz ich nie poleca.

MovieStarPlanet nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione w związku z użytkowaniem produktów MovieStarPlanet. Dotyczy to wszelkich zewnętrznych witryn, które mogą być powiązane z MovieStarPlanet. 

 

 

Warunki sprzedaży

Jeśli Użytkownicy zakupią członkostwo VIP, mają możliwość kupowania specjalnych VIP-owskich cyfrowych ubrań, przedmiotów, animacji itp. („Wirtualne towary”) w grach przez okres ich członkostwa. Członkostwo VIP i monety StarCoins powinny zostać dostarczone niezwłocznie po zakończeniu płatności i powiadomieniu firmy MovieStarPlanet przez dostawcę usług płatności.
Jeśli Użytkownik nie otrzymał członkostwa VIP lub pakietu diamentów, należy skontaktować się z nami tutaj.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT/moms i mogą ulec zmianie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o takich zmianach w zasadnym terminie.

 

Wszelkie waluty w grze służą wyłącznie do zakupu Wirtualnych towarów w grach MovieStarPlanet.

Waluty w grze nie można przekazać innemu Użytkownikowi. Waluta w grze nie ma rzeczywistej wartości pieniężnej.

 

Użytkownicy mogą podarować innym Użytkownikom kupon na tydzień członkostwa VIP, gdy zakupią roczne członkostwo VIP i/lub pakiet doładowania diamentów.

Użytkownicy nie mogą wymienić lub otrzymać zwrotu pieniędzy za niewykorzystane monety StarCoins lub inną walutę w grach MovieStarPlanet.

Akceptując niniejszy regulamin, Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że MovieStarPlanet zachowuje prawo do modyfikowania gier MovieStarPlanet i wszelkich aspektów postaci, przedmiotów, punktów i waluty w grze.


MovieStarPlanet regularnie wprowadza zmiany w swoich grach. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że MovieStarPlanet może i będzie modyfikować elementy, funkcje lub cechy dowolnych gier lub Wirtualnych towarów MovieStarPlanet. Może to obejmować wartość, działanie lub dostępność Wirtualnych towarów.

Wirtualne towary stanowią ograniczoną licencję podlegającą niniejszemu regulaminowi.
W żadnej chwili nie będzie można ich wymienić na jakąkolwiek kwotę lub wartość pieniężną od MovieStarPlanet.Płatności/zakupy od MovieStarPlanet

Jeśli Użytkownicy są w wieku poniżej 18 lat lub nie płacą własnych rachunków, należy uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, który ponosi odpowiedzialność za zakup. Nie zezwala się na kupowanie usług MovieStarPlanet przy użyciu kart płatniczych, z których mogą korzystać niektóre dzieci w wieku poniżej 18 lat.  

 

Korzystając z produktów/usług MovieStarPlanet, Użytkownik oświadcza, że
(i) jest dzieckiem, które ma zgodę opiekuna na uzyskanie dostępu do MovieStarPlanet lub
(ii) jest dzieckiem uprawnionym przez rodziców do wyrażenia zgody.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku dokonywania zakupów w poszczególnych państwach członkowskich UE obowiązują różne wymogi wiekowe dotyczące możliwej do zweryfikowania zgody rodzicielskiej w kontekście RODO (Ogólnego rozporządzania o ochronie danych).

W obu przypadkach Użytkownik potwierdza, że ma stosowną podstawę prawną do subskrybowania wszelkich produktów MovieStarPlanet lub wydawania własnych środków pieniężnych.

 

W przypadku dokonania niezgodnej z prawem płatności na rzecz gier MovieStarPlanet, bez względu na metodę płatności, konto Użytkownika zostanie usunięte.
Jeśli Użytkownicy nie będą przestrzegać regulaminu, konto może zostać usunięte, a wszelka waluta w grze oraz inne wirtualne dobra w grze przypisane do Użytkownika zostaną utracone.

W przypadku usunięcia ich kont MovieStarPlanet, MovieStarPlanet 2 lub BlockStarPlanet Użytkownicy utracą także członkostwo VIP oraz wszelkie inne zakupione przez nich elementy.

Aby chronić Użytkowników przed oszustwem i utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa zakupów online, MovieStarPlanet może prowadzić kontrole.

Kontrola może obejmować dane, w tym adres i dane płatnicze, użyte podczas kupowania produktu.

 

W przypadku niektórych pakietów VIP Użytkownik ma możliwość wybrania pojedynczej płatności lub automatycznej płatności cyklicznej.

Jeśli Użytkownik wybierze opcję automatycznej płatności, jego członkostwo będzie automatycznie odnawiane.

Jeśli Użytkownik pragnie wyłączyć automatyczne płatności, powinien przeczytać ten artykuł.

 

 

Bezpieczeństwo karty kredytowej

MovieStarPlanet korzysta z zewnętrznego dostawcy usług płatności i nie przechowuje żadnych informacji o karcie kredytowej ani rachunku bankowym. Wszystkie informacje o karcie kredytowej i rachunku bankowym są przechowywane przez dostawcę usług płatności w szyfrowanej postaci w centrach komputerowych o wysokim poziomie bezpieczeństwa zgodnych z RODO (Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych).

 

Zbieranie i przechowywanie wrażliwych informacji przez dostawcę usług płatności odbywa się zgodnie z wymogami RODO i jest w pełni zgodne z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa, a także branżowymi normami bezpieczeństwa obowiązującymi w Danii.

 

 

Zwroty pieniędzy

Dokonując zakupu w grach MovieStarPlanet (w tym zakupu członkostwa VIP, waluty w grze lub innych Wirtualnych towarów itp.), Użytkownicy zrzekają się prawa do zwrotu pieniędzy.
Wyjątki od powyższej reguły podlegają decyzji MovieStarPlanet

*Aby zakwestionować zakup, proszę skontaktować się z zespołem obsługi klienta MovieStarPlanet, korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu regulaminu.

Polityka dotycząca Użytkowników dopuszczających się wielokrotnych naruszeń

MovieStarPlanet szanuje prawa własności intelektualnej innych i prosi Użytkowników o to samo. MovieStarPlanet stosuje politykę przestrzegania praw autorskich, która przewiduje, w odpowiednich przypadkach, usunięcie Użytkowników, którzy nagminnie łamią niniejsze zasady.

MovieStarPlanet może zablokować dostęp Użytkownikom, którzy publikują w grach MovieStarPlanet materiały będące własnością innych osób bez uprawnienia i zgody, a ponadto zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania w takim przypadku.

Usunięcie konta

Jeśli Użytkownik dokona niezatwierdzonej płatności na rzecz MovieStarPlanet, bez względu na metodę płatności, konto zostanie trwale usunięte.
Jeśli Użytkownik nie będzie przestrzegać niniejszego regulaminu, konto może zostać usunięte, a Użytkownik utraci wszelką walutę w grze i/lub Wirtualne towary z danego profilu.
Jeśli Użytkownik usunie własne konto, również utraci wszelką walutę w grze pozostałą na tym koncie.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

MovieStarPlanet ApS to firma produkująca gry online dla dzieci.

MovieStarPlanet nie udziela żadnych gwarancji, w tym między innymi gwarancji dotyczących nieprzerwanego świadczenia usług lub wolnego od błędów działania gry.
MovieStarPlanet nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących rezultatów korzystania z gier.

Z zastrzeżeniem wszelkich przepisów, niniejsze ograniczenia mają zastosowanie do wszelkich szkód lub obrażeń spowodowanych przez użytkowanie MovieStarPlanet, w tym szkód bezpośrednich, pośrednich, następczych lub przypadkowych, a MovieStarPlanet nie będzie ponosić odpowiedzialności za uiszczenie jakiegokolwiek odszkodowania.  Dotyczy to również sytuacji, w której firma MovieStarPlanet zostanie powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód.

MovieStarPlanet nie promuje ani nie odpowiada za celność lub niezawodność jakichkolwiek opinii, porad lub oświadczeń ani za obraźliwe, zniesławiające, wulgarne lub nielegalne publikacje lub zachowania w grach MovieStarPlanet. Firma MovieStarPlanet ani jej dyrektorzy, pracownicy lub agenci w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione z tego tytułu.

MovieStarPlanet nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji lub niewykonanie wniosków lub obowiązków, jeśli takie opóźnienie lub niewykonanie wynika ze zdarzeń poza kontrolą MovieStarPlanet.

 

Wybór prawa i jurysdykcji

Niniejszy regulamin podlega duńskiemu prawu i jest interpretowany zgodnie z jego przepisami. Użytkownicy wyraźnie wyrażają zgodę na poddanie się jurysdykcji osobowej w Danii w związku ze wszelkimi sporami między Użytkownikiem a MovieStarPlanet wynikającymi z niniejszego regulaminu lub dotyczącymi jego przedmiotu. MovieStarPlanet i Użytkownicy zgadzają się, że spory między stronami wynikające z niniejszego regulaminu lub dotyczące jego przedmiotu będą rozstrzygane wyłącznie w sądach Kopenhagi.

Dane Użytkownika

Zbieramy ograniczone dane, gdy Użytkownik odwiedza dowolne gry lub witryny MovieStarPlanet. Dane te będą wykorzystywane w dobrej wierze do doskonalenia doświadczenia Użytkownika. Dane będą również zbierane w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz tworzenia statystyk.

Nieaktywne konta z danymi gry zostaną usunięte po upływie 12 miesięcy. Użytkownik może usunąć swoje konto w dowolnym momencie, używając narzędzia dostępnego z poziomu gry. Spowoduje to usunięcie danych
Szczegółowe informacje o zbieranych przez nas danych można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 

Kontakt

MSP EMEA ApS

Mikado House

Rued Langgaards Vej 8

2300 Copenhagen S

Dania

 

Numer rejestracyjny firmy: 36 54 80 61

*Skontaktuj się z działem obsługi klienta

 

 

 

 

 


Obserwuj
Czy ten artykuł był pomocny?