Zastrzeżenia i Warunki

Obowiązuje od 21.02.2017

Umowa

Niniejszy Regulamin stanowi wiążącą umowę pomiędzy MSP EMEA ApS, nr rej. 36548061, Grupa Gier MovieStarPlanet ("MovieStarPlanet") oraz każdym użytkownikiem produktów MovieStarPlanet ("Użytkownik/Użytkownicy"). MovieStarPlanet obejmuje MovieStarPlanet, BooniePlanet, BlockStarPlanet i każdą kolejną grę opublikowaną lub opracowaną przez MovieStarPlanet na dowolnej platformie. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownicy wyrażają jednocześnie zgodę na przestrzeganie wszystkich zasad obowiązujących na stronach MovieStarPlanet, BooniePlanet i BlockStarPlanet, co w pierwszej kolejności oznacza uprzejmość i szacunek wobec pozostałych Użytkowników.

MovieStarPlanet zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu w każdej chwili. O wszelkich zmianach w Regulaminie Użytkownicy zostaną powiadomieni z 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez informację umieszczoną na stronach MovieStarPlanet. Jeśli Użytkownik będzie nadal korzystać z którejkolwiek ze stron lub platform MovieStarPlanet po terminie wprowadzenia jakichkolwiek zmian Regulaminu, będzie to oznaczać automatyczną zgodę na takie zmiany.

Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik potwierdza, że dopuszczenie do gier i stron MovieStarPlanet po dokonaniu opłaty oznacza natychmiastową realizację usługi. Tym samym, w momencie przystąpienia do gier MovieStarPlanet Użytkownik traci prawo do rezygnacji z usługi. 

Udział Osób Dorosłych

MovieStarPlanet oferuje strony internetowe i aplikacje dla dzieci przede wszystkim w przedziale wiekowym od 8 do 15 lat. W ramach naszej polityki ochrony dzieci, MovieStarPlanet nie popiera używania naszej witryny przez osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia). Osoba dorosła może zalogować się na witrynie MovieStarPlanet wyłącznie w następujących okolicznościach:

 • Jako rodzic / opiekun, który monitoruje lub pomaga swojemu dziecku korzystać ze strony,
 • Organy ścigania, dziennikarze, członkowie organizacji pozarządowych lub przedstawiciele innych zawodów, którzy chcą uzyskać dostęp do witryny w celach edukacyjnych, egzekwowania prawa lub badawczych/poznawczych. Dostęp do witryny (w tym data i godzina uczestnictwa) wymaga zgody Kierownika ds. bezpieczeństwa MovieStarPlanet. W tym celu należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy safety@moviestarplanet.com.

MovieStarPlanet zastrzega sobie prawo do zablokowania każdej osobie dorosłej dostępu do witryny, jeżeli działania tej osoby zostaną uznane za niezgodne z powyższymi kryteriami, ponieważ będzie to stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu. Zwroty pieniędzy będą przyznawane jedynie w przypadku, gdy Użytkownik nie naruszył obowiązujących w danym momencie zasad  Regulaminu.

Własność praw i materiałów MovieStarPlanet 

Właścicielem stron, gier MovieStarPlanet, itp. jest MovieStarPlanet. Strony MovieStarPlanet przeznaczone są  wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego, niezbywalnego użytkowania w celach rozrywkowych. Pod warunkiem przestrzegania Regulaminu przez Użytkownika, MovieStarPlanet przyznaje Użytkownikom osobiste, niewyłączne, niezbywalne i limitowane prawo i licencję. Pozwala to Użytkownikom logować się i grać na stronach MovieStarPlanet.

Wszelkie prawa i treści na stronach MovieStarPlanet są zastrzeżone i stanowią własność MovieStarPlanet. Użytkownicy nie mogą wykorzystywać żadnych materiałów MovieStarPlanet, takich jak bohaterowie filmów, ich ubrania  i inne rzeczy z nimi związane, loga, ikony, tła, muzyka itd. w celach handlowych poza witryną MovieStarPlanet. Oznacza to, że Użytkownikom nie wolno kopiować, rozprowadzać, sprzedawać, publikować, wysyłać ani w inny sposób udostępniać materiałów MovieStarPlanet osobom trzecim bez pisemnej zgody MovieStarPlanet. Użytkownicy nie mają prawa, zarówno częściowo jak i w całości, zmieniać, przetwarzać lub zastępować wszelkich materiałów znajdujących się na stronie.

Naruszenie- lub próba naruszenia  tych zasad będzie traktowane jako naruszenie Regulaminu. W przypadku takich naruszeń MovieStarPlanet zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkowników oraz dochodzenia odszkodowania.

Filmy i inne materiały tworzone przez Użytkowników

Akceptując Regulamin strony, Użytkownicy udzielają MovieStarPlanet nieodpłatnego prawa do publikacji na całym świecie oraz na czas nieokreślony stworzonych przez siebie filmów oraz/lub treści, za pomocą Internetu, telewizji lub innego środka przekazu, wybranego przez MovieStarPlanet. Tym samym, Użytkownicy udzielają MovieStarPlanet prawa do wykorzystania, kopiowania, prezentowania, reprodukowania, odtwarzania, wykonywania, edytowania, łączenia, tworzenia treści pochodnych na podstawie licencji, oraz do rozprowadzania stworzonych filmów i materiałów, zarówno do użytku handlowego jak i w innych celach.

Zawieszenie i anulowanie członkostwa       

MovieStarPlanet zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania członkostwa Użytkownika oraz usunięcia jego konta, jeżeli nastąpi naruszenie niniejszej umowy lub przedstawionych poniżej zasad witryny MovieStarPlanet oraz jeśli konto nie było odwiedzane w ciągu czterech miesięcy.

Zasady MovieStarPlanet:

 1. Nigdy nie podawaj swojego hasła i nie pytaj innych Użytkowników o ich hasło. MovieStarPlanet nigdy nie pyta Użytkowników o hasło, a Użytkownicy nigdy nie powinni ujawniać swojego hasła na jakimkolwiek forum, zarówno w trakcie gry, jak i poza witryną MovieStarPlanet. Nie możesz sprzedać swojego konta ani oddać go innej osobie.
 2. Nie podawaj danych Użytkownika w zamian za obietnicę darmowego konta VIP lub StarCoins bądź innych wygranych / nagród. Nikt oprócz MovieStarPlanet nie może udzielić Ci darmowego pakietu VIP bądź StarCoins.
 3. Nie ujawniaj swoich danych osobowych (takich jak prawdziwe imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, wiek, adres, nazwa szkoły czy nazwy użytkownika na portalach społecznościowych typu Facebook, Skype, Nasza Klasa, MSN itp.) na czacie, forach, w oknie aktualności, na zdjęciach, lub w innych miejscach pełniących funkcje społecznościowe. Jednakże, MovieStarPlanet może dodać nowe funkcje do gier, uczestnictwo w których będzie wymagać od Ciebie dobrowolnego podania pewnych informacji, np. wybrania Twojej szkoły z listy. Możesz w każdej chwili usunąć taką informację.
 4. Nie pisz uwag o podłożu seksualnym lub rasistowskim.
 5. Nie wybieraj nazwy użytkownika, która w negatywny sposób odnosi się do kwestii płci, rasy lub seksualności. Nie używaj w Twojej nazwie użytkownika swojego prawdziwego imienia i nazwiska.
 6. Nie molestuj pozostałych Użytkowników, nie irytuj ich i nie wymuszaj od nich prezentów. Nie proponuj innym Użytkownikom przedmiotów, prezentów lub nagród w zamian za cokolwiek innego.
 7. Nie używaj obraźliwego języka. Niedozwolone jest obraźliwe zachowanie.
 8. Nie podawaj się za pracownika lub moderatora MovieStarPlanet. Prawdziwych moderatorów można rozpoznać po plakietce z napisem "Moderator", która jest przez cały czas widoczna.
 9. Nie łam i nie próbuj łamać żadnych praw autorskich.
 10. Nie wysyłaj łańcuszków. Nie kopiuj i nie wklejaj łańcuszków.
 11. Nie wolno rozmawiać o tym, jak oszukiwać w grze. Nie wolno też stosować oszustw w celu zrobienia postępów w grze. Oszukiwanie, automatyczne oprogramowania (boty), haki lub jakiekolwiek nieautoryzowane oprogramowanie spoza MovieStarPlanet, zaprojektowane w celu dokonania jakichkolwiek zmian na kontach użytkowników MSP, jest surowo zabronione.
 12. Nie próbuj kraść i nie wymuszaj żadnych rzeczy od innych Użytkowników.
 13. Nie reklamuj i nie próbuj reklamować produktów lub usług o znaczeniu handlowym.

Linki

MovieStarPlanet oraz Użytkownicy mogą udostępniać odnośniki do innych stron internetowych lub zasobów sieciowych mających związek z komunikatami dotyczącymi gry. MovieStarPlanet nie jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo takich zewnętrznych witryn lub zasobów sieciowych i nie potwierdza ani nie jest odpowiedzialna, jak i nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wszelkie treści, reklamy, produkty oraz inne materiały dostępne na tych witrynach lub w tych zasobach. MovieStarPlanet nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za żadne szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem, niemożnością wykorzystania lub poleganiem na wszelkich takich politykach prywatności, treściach, towarach lub usługach dostępnych na zewnętrznych witrynach lub zasobach.

Warunki płatności

Po zakupie pakietu VIP i w okresie trwania ich członkostwa, Użytkownicy mają m. in. możliwość zakupu specjalnych wirtualnych ubrań VIP, przedmiotów, animacji, itp. używanych w grach ("Dobra Wirtualne"). Członkostwo VIP oraz StarCoins są przyznawane po dokonaniu zapłaty i otrzymaniu przez , MoviestarPlanet powiadomienia o tym od swojego operatora płatności. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i mogą ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani z rozsądnym wyprzedzeniem.

StarCoins i pozostałe waluty stosowane w grze, zakupione bądź w niej zarobione, mogą być wykorzystane wyłącznie do zakupu Dóbr Wirtualnych na witrynie MovieStarPlanet.

Waluta w grze nie może zostać przesłana innemu Użytkownikowi i nie ma żadnej wartości pieniężnej. W związku z tym, Użytkownicy nie mogą wykupić niewykorzystanych StarCoins bądź innej waluty z gier na MovieStarPlanet, ani otrzymać za nie zwrotu w postaci pieniężnej.

Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownicy zgadzają się, że MovieStarPlanet zachowuje nieograniczone prawo do modyfikowania witryn MovieStarPlanet, BooniePlanet i BlockStarPlanet oraz wszystkich aspektów dotyczących postaci, przedmiotów, punktów i walut w grach na tych witrynach. MovieStarPlanet regularnie wprowadza zmiany w witrynie MovieStarPlanet. Użytkownicy akceptują, że MovieStarPlanet może i będzie, według własnego uznania, zmieniać cechy, funkcje i możliwości wszelkich elementów w witrynie MovieStarPlanet lub jakichkolwiek Dóbr Wirtualnych. Zmiany mogą obejmować wartość, funkcje lub dostępność Dóbr Wirtualnych. Dobra Wirtualne są objęte ograniczonym prawem licencyjnym regulowanym niniejszym Regulaminem i nie mogą w żadnym momencie zostać wymienione przez MovieStarPlanet na gotówkę lub jakąkolwiek wartość pieniężną.

Płatności/ zakupy na MovieStarPlanet

Jeżeli Użytkownik nie ma ukończonych 18 lat lub nie płaci jeszcze swoich rachunków, musi przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu na witrynie MovieStarPlanet uzyskać zezwolenie od rodzica lub swojego prawnego opiekuna, osoby odpowiedzialnej za uiszczenie płatności lub posiadacza karty kredytowej, za pomocą której płatność zostanie dokonana.W związku z tym, korzystając z produktów/ usług MovieStarPlanet, Użytkownik wyraźnie oświadcza, że jest (i) dzieckiem posiadającym zgodę opiekuna prawnego na użytkowanie MovieStarPlanet lub (ii) dzieckiem posiadającym pełnomocnictwo otrzymane od swoich rodziców. W obu przypadkach, Użytkownik wyraźnie potwierdza, że posiada podstawę prawną niezbędną do opłacenia jakiegokolwiek produktu MovieStarPlanet lub korzysta ze swoich własnych pieniędzy.

Jeżeli na rzecz MovieStarPlanet zostanie dokonana jakakolwiek nieautoryzowana płatność - niezależnie od sposobu płatności - konto Użytkownika zostanie trwale usunięte. Ponadto, jeżeli Użytkownik nie będzie przestrzegać niniejszego Regulaminu, jego konto może zostać zamknięte, a wszelkie StarCoins i jakiekolwiek inne Dobra Wirtualne przypisane do profilu w grze zostaną utracone. Należy również pamiętać, że dotyczy to także sytuacji, gdy Użytkownik sam usunie swoje konto na MovieStarPlanet, BooniePlanet lub BlockStarPlanet.

W celu ochrony Użytkowników przed oszustwami oraz w celu utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa przy zakupach drogą internetową, MovieStarPlanet ma prawo przeprowadzać kontrole weryfikacyjne. Kontrola weryfikacyjna może obejmować dane wysłane podczas dokonywania zakupu, w tym adres zamieszkania i informacje dotyczące płatności.

Przy zakupie niektórych pakietów VIP można wybrać opcję pojedynczej płatności jednorazowej lub opcję automatycznej płatności odnawialnej.

Jeśli zostanie wybrana opcja płatności odnawialnej, pakiet VIP będzie automatycznie przedłużany.

Jeśli chcesz zrezygnować z płatności odnawialnej, prosimy wykonać następujące czynności:

* Zaloguj się na Twoje konto.

* Kliknij na "Ustawienia" w prawym górnym rogu i przejdź do "Moje Płatności".

* Kliknij "Wyłącz płatność odnawialną". Oznacza to natychmiastowe wyłączenie usługi i pieniądze nie będą już więcej pobierane.

Bezpieczeństwo kart kredytowych

MovieStarPlanet korzysta z zewnętrznego dostawcy usług płatniczych i w związku z tym nie przechowuje żadnych informacji związanych z kartami płatniczymi lub kontami bankowymi. Wszelkie informacje związane z kartami płatniczymi lub kontami bankowymi są przechowywane przez dostawcę usług płatniczych w zaszyfrowanej formie w wysoce zabezpieczonym centrum komputerowym. Gromadzenie i przechowywanie poufnych informacji przez dostawcę usług płatniczych jest zgodne z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, a także spełnia wszystkie międzynarodowe oraz duńskie standardy bezpieczeństwa.

Zwroty pieniężne

Po dokonaniu zakupów na witrynach MovieStarPlanet (w tym pakiet VIP, StarCoins i inne Dobra Wirtualne, itp.) Użytkownicy rezygnują z prawa do zwrotu pieniężnego. Wyjątki od tej zasady są w wyłącznej gestii MovieStarPlanet. Aby zakwestionować zakup należy skontaktować się z Obsługą Klienta MovieStarPlanet, korzystając z informacji kontaktowych podanych na końcu Regulaminu.

Postępowanie wobec powtarzających się naruszeń Regulaminu

MovieStarPlanet szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i wymaga tego samego od Użytkowników. MovieStarPlanet przyjęła i wdrożyła politykę poszanowania przepisów o prawach autorskich, która przewiduje, w określonych okolicznościach, usunięcie kont Użytkowników, którzy nieustannie łamią te zasady. MovieStarPlanet może zablokować dostęp Użytkownikom, którzy wielokrotnie umieszczają w witrynie MovieStarPlanet materiały będące własnością innych osób bez posiadania niezbędnych do tego praw i pozwoleń. W tym przypadku MovieStarPlanet zastrzega sobie również prawo do dochodzenia odszkodowania.

Usunięcie konta Użytkownika

Jeżeli Użytkownik dokonuje jakiejkolwiek nieautoryzowanej płatności na rzecz MovieStarPlanet - niezależnie od sposobu płatności - jego konto zostanie trwale usunięte. Zasadniczo, jeżeli Użytkownik nie przestrzega Regulaminu, konto może zostać usunięte wraz z jakąkolwiek walutą w grze i/lub Dobrami Wirtualnymi posiadanymi na profilu. Ponadto, jeżeli Użytkownik usunie swoje konto na MovieStarPlanet, również straci on wszelką walutę pozostałą na jego koncie.

Ograniczenie odpowiedzialności prawnej

MovieStarPlanet udostępnia i oferuje przede wszystkim gry on-line w stanie "tak jak jest". MovieStarPlanet nie udziela żadnych gwarancji, w tym, między innymi dotyczących  nieprzerwanej obsługi lub bezbłędnego korzystania z gry oraz nie daje jakichkolwiek gwarancji odnośnie skutków korzystania z gry. Z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących przepisów prawnych, niniejsze ograniczenia odpowiedzialności prawnej dotyczą wszelkich szkód lub obrażeń spowodowanych korzystaniem z MovieStarPlanet, w tym wszelkich  szkód bezpośrednich, pośrednich,  ubocznych lub wynikowych, a MovieStarPlanet nie będzie w związku z tym zobowiązana do zapłaty jakiegokolwiek  odszkodowania. Dotyczy to również przypadków, kiedy MovieStarPlanet została wcześniej poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

MovieStarPlanet nie potwierdza ani też nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i wiarygodność jakiejkolwiek opinii, porady lub oświadczenia oraz za obraźliwe, zniesławiające, obsceniczne czy nielegalne posty lub zachowania na stronach MovieStarPlanet lub innych platformach. W żadnych okolicznościach MovieStarPlanet bądź którykolwiek z jej dyrektorów, pracowników albo agentów nie będzie ponosić odpowiedzialności prawnej za szkody i straty spowodowane w tym zakresie. 

MovieStarPlanet nie jest odpowiedzialna za opóźnienia lub niewywiązanie się z realizacji życzeń lub zobowiązań, jeżeli opóźnienie bądź niewywiązanie się nastąpiło z przyczyn niezależnych od MovieStarPlanet.

Wybór prawa i jurysdykcji

Niniejszy Regulamin będzie regulowany i interpretowany zgodnie z prawem obowiązującym w Danii. Użytkownik wyraża zgodę na właściwość osobową sądów w Danii w związku z jakimkolwiek sporem między Użytkownikiem a MovieStarPlanet wynikającym z niniejszego Regulaminu lub dotyczącym przedmiotu niniejszej umowy. MovieStarPlanet i Użytkownicy zgadzają się, że wyłącznym miejscem rozstrzygania wszelkich sporów pomiędzy stronami wynikających z niniejszego Regulaminu lub odnoszących się do przedmiotu niniejszej umowy będą sądy w Kopenhadze.

Kontakt

MSP EMEA ApS

Mikado House
Rued Langgaards Vej 8
2300 Copenhagen S
Denmark

Numer rejestracyjny firmy: 36 54 80 61

Czy ten artykuł był pomocny?